สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล (หัวหน้าภาควิชา)

Personal Data
Bio Data: 

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
ความสนใจ: การพัฒนาเมือง ปัญหาสังคม ภาวะผู้นำ และการจัดการความขัดแย้งและสันติภาพ
e-mail: supatraks@hotmail.com

Position Data: 

ร.บ. (การบริหารงานบุคคล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2432
สส.ม. (การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537
MSUS. (Urban Organization) Cleveland State University, U.S.A., 2541
Ph.D. (Public Administration) University of Northern Philippines, Philippines, 2551

ประเภทบุคลากร: